سیم، کابل و فیبر نوری

(8 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدرضا صالحی
تلفن: 028-33325965
مدیر: مهدی کشاورز
تلفن: 028-33325381, 028-33360505, 028-33325371
مدیر: روح اله مهری
تلفن: 028-33793475~7
مدیر: سبحانی
تلفن: 028-32222888, 028-32223507
مدیر: مسعود پاکدل
تلفن: 028-32225518~19, 021-88787111~16
مدیر: نگارنده
تلفن: 021-66344307~08, 028-33297422
مدیر: زهرا هادیان رسنانی
تلفن: 021-77616099, 028-33554821, 021-77616092
مدیر: محمد هاشمی
تلفن: 021-33900960, 021-33904979, 0282-4454258, 021-33112466
در حال ارسال اطلاعات...