بسته بندی و نگهداری

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد رضا وکیلی
تلفن: 041-37780800, 041-37780900
مدیر: حسن رشیدی
تلفن: 0472-3366033 الي 6
مدیر: ایرج تلاشی
مدیر: بهرام محمودپور
تلفن: 0411-5543505, 0411-5552884
مدیر: حسن دیهیمی
تلفن: 0421-7283691 الي 94
مدیر: مردعلی نصیرزاده
تلفن: 041-37633005~9
در حال ارسال اطلاعات...