فراورده های غذایی

(26 شرکت و فروشنده)
مدیر: احمد ملک
تلفن: 021-8394, 021-88207397
مدیر: محمدرضا اغمشه
تلفن: 0281-3337573
مدیر: دکتر صادق قره قزلو
تلفن: 0282-2973387 الي 94, 0281-2550975, 021-66435306, 021-66945816
مدیر: احمد پیمان
تلفن: 0282-4453381
مدیر: محمدرضا صفایی راد
تلفن: 0282-2222655, 021-88895988, 0282-2222523
مدیر: محمدرضا کرمی فرد
تلفن: 0281-3686649
مدیر: مهدی یزدان شناس
تلفن: 021-88908843, 021-88890750, 0282-2223550 الي 2, 021-88899567, 021-88905125, 021-88902291, 021-88902768
مدیر: غلامرضا شاکر
تلفن: 0282-2222305, 0282-2222205, 021-88950722 الي 5
مدیر: هوشمند صفایی
تلفن: 0282-2223016 الي 7
مدیر: بابک ابراهیمی
تلفن: 0282-4453385
مدیر: مجید ÷کشاورزی مقدم
تلفن: 0132-6421000
تلفن: 0282-5223271 الی 2
مدیر: بهشتیان
تلفن: 0281-2227118, 0281-2221369, 0281-2220738
مدیر: اسلامی
تلفن: 021-88756435 الی 7, 0282-5222626
مدیر: امیرمحمد تقی گنجی
تلفن: 0282-2229187, 021-88726194 الی 7, 0282-2222434 الی 5
مدیر: اصغر معتمدی قزوینی
تلفن: 0282-2493438 الی 9, 0282-2493434
مدیر: صفائی
تلفن: 021-88895988, 021-88904005, 0282-2223016 الي 7
مدیر: افشاری
تلفن: 0282-2222292, 0282-2227292, 0282-2225292
مدیر: قندچی
تلفن: 0281-2223530
در حال ارسال اطلاعات...