فراورده های غذایی

(12 شرکت و فروشنده)
مدیر: خلیل صامع ملکی
تلفن: 0451-3332972, 0451-3333590
مدیر: خلیل زاده
تلفن: 0451-7744882 الی 6
مدیر: بهروز گرگان پور
تلفن: 0451-7743001 الی 5
مدیر: هوشیار رستمی
تلفن: 0451-8814100, 0451-8811700
مدیر: امام وردی دانشور عالی
تلفن: 0451-3334337
تلفن: 0352-6523935 الی 6
مدیر: حمید غوصی مهربانی
تلفن: 0451-4472878
مدیر: هوشنگ قالیچه چی
تلفن: 0452-7552340 الی 3
مدیر: مهدی عباسی
تلفن: 045-33252221, 045-33242221
مدیر: حسین افسانه
تلفن: 021-88921950~1, 045-33870580~5
مدیر: غلامرضا-مهدی آقا طاهری-عباسی
تلفن: 045-33242221, 031-32649272
مدیر: رحیم خیاط نوروزی
تلفن: 045-33615888, 045-33619890
در حال ارسال اطلاعات...