فراورده های نفت و پتروشیمی

(310 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی بیک پور
تلفن: 035-38331355
مدیر: احسان آکوچکیان
تلفن: 031-532921177
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990
مدیر: بابک ایرانپور
تلفن: 031-33035
مدیر: مهدی علی اسماعیلی
تلفن: 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018
مدیر: مسعود زردشتی
تلفن: 021-44294986, 021-44294981~2
مدیر: آرش به دینان
مدیر: محمدرضا رنجبری
تلفن: 021-26405559~60
مدیر: سعید میرحیدری
تلفن: 021-22697081~4, 021-75997
مدیر: حمید رضا اسماعیلیان
تلفن: 021-66796903
مدیر: اسماعیل منصوری
تلفن: 021-44223804, 021-44269661
مدیر: مسعود دادور
مدیر: داود اسکندری
تلفن: 071-38388415~16
مدیر: محمد احمدنژاد آبکنار
تلفن: 021-88402042, 021-88523481~2
مدیر: محمد غلامی
تلفن: 021-26400131~6
مدیر: محمد کبیری بامرادیان
تلفن: 021-56232671
مدیر: مجید امیری ابراهیم محمدی
مدیر: علی صادقی
تلفن: 021-22229597, 021-44986215 الي 9, 021-22229500, 021-22229530
مدیر: احمد نجفی
تلفن: 026-34451914
مدیر: محمد سمساریان
تلفن: 0281-2556351
در حال ارسال اطلاعات...