اپوکسی و روکش صنعتی

(23 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر هوشیار
تلفن: 021-88603336, 021-88603365, 021-77727810, 021-77727661
مدیر: سعید زمانی
تلفن: 021-65321073
مدیر: لطیف باغدرقی
تلفن: 021-44593931, 021-44593992
مدیر: مجتبی گلپور
تلفن: 021-88020374, 021-88026954
مدیر: مهندس اجتهادی
تلفن: 021-88703647, 021-88719622, 0251-3343243, 021-88701544, 021-88703657
مدیر: اکبر شفیعیان بجستانی
تلفن: 021-26311914, 021-26315598, 021-22331153
مدیر: نیازی
تلفن: 021-88960805, 021-88964375
تلفن: 021-66723456
مدیر: مجید عزیزیان
تلفن: 021-88520702
مدیر: فرزین ایزدیار
تلفن: 021-88461543, 021-88406099
مدیر: محمد پوست فروش
تلفن: 021-44787073, 021-44787172
مدیر: مهندس مهدی پوست چی
تلفن: 021-46848090, 021-46865154
مدیر: سعید یزدانی
تلفن: 021-22225938, 021-22226946
مدیر: مهیار امیرمنش
مدیر: سام شفیعانی
تلفن: 021-88356402, 021-88356374
مدیر: محمد قاضی زاده
تلفن: 021-88518635~37
مدیر: محسن گلپور
تلفن: 021-88053105~06, 021-88042558, 021-88052327
مدیر: مجید آقا رفیعی
تلفن: 021-88926580~81, 021-88949563
مدیر: امیر هوشنگ آذیش
تلفن: 021-55893205
مدیر: ابوالفضل ملکی بالسینی
تلفن: 021-44269527, 021-44269632
در حال ارسال اطلاعات...