ضایعات نساجی

(7 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد رضا آقازاده
تلفن: 021-55608562, 021-55632327
مدیر: جواد شکرریز
تلفن: 021-36424361~2
مدیر: رشیدی
تلفن: 021-33563491
مدیر: احمد صیامی
تلفن: 021-55624962
مدیر: سیدعباس پیرایش
تلفن: 021-33563341
مدیر: روح اله پاشازاده
تلفن: 021-55825737
مدیر: بهمن امیری
تلفن: 021-55304730
در حال ارسال اطلاعات...