زنجیر صنعتی

(56 شرکت و فروشنده)
مدیر: مصطفی موسوی
تلفن: 021-33938698
مدیر: حمید علیزاده
تلفن: 021-33964563~64
مدیر: عبدالرضا - امیر صراف - علوی
تلفن: 021-66953645, 021-66492224
مدیر: نادر قمری
تلفن: 021-66252582, 021-66252520
مدیر: محمد فرهنگ
تلفن: 021-33913512
مدیر: سید حسن یوسفی
تلفن: 021-33938779
مدیر: هوشنگ ضیاپور
تلفن: 021-88807550, 021-88808795
مدیر: ولی الله عبدی
مدیر: محمد دهقان
تلفن: 021-33111098
مدیر: جعفر ارباب ها
تلفن: 021-55406286
مدیر: اصغر نادی حق
تلفن: 021-66705504
مدیر: ابوالفضل عرب زاده
تلفن: 021-66725917, 021-66723614
مدیر: رضا قانع
تلفن: 021-55833719, 021-55821062
مدیر: رضا اصغری
تلفن: 031-33872544~6
مدیر: ابولفضل زیندینی
تلفن: 021-66703043
در حال ارسال اطلاعات...