مصالح ساختمانی و راه سازی

(3601 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمود مهدی زاده
مدیر: قاسمی
تلفن: 021-33453396, 021-33869581
مدیر: حاج علی ممقانی
تلفن: 021-66820255, 021-66804794
مدیر: سلجوقی
تلفن: 0311-2256665, 0311-5210316 الی 7
مدیر: حمیدرضا خالقی
مدیر: علی حیدری
تلفن: 021-44288727
مدیر: نوری
تلفن: 021-88776918
مدیر: مهندس توسلی
تلفن: 0372-3248062, 0372-3248060
مدیر: یوسف فرازنه پی
تلفن: 0362-33424373
مدیر: شهبازی بروجردی
مدیر: مجید جنیدی
تلفن: 021-88035660, 021-88033689, 021-88032550
مدیر: قلی زاده
تلفن: 021-55820577, 021-55820091
تلفن: 021-33937802 الی 5
تلفن: 021-66230110
تلفن: 021-33932024, 021-33908424, 021-33973385 الي 6
مدیر: مهندس بهزاد مصلایی پور یزدی
تلفن: 021-33970797 الي 9
مدیر: هادیان
تلفن: 021-66426763, 0312-5836528, 0312-5836040, 021-66593024
مدیر: عوض امیری
تلفن: 021-66206223 الي 4, 021-66209554
مدیر: حسینعلی اسماعیلی
تلفن: 021-55314775
مدیر: امیر قربانی - مجید قربانی
تلفن: 021-66626796, 021-66626790, 021-66627076, 021-66617711
در حال ارسال اطلاعات...