مصالح بنایی

408محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
1650 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه صنعتی قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
1650 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه صنعتی قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
1250 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه صنعتی قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
1250 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه صنعتی قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
850 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه صنعتی قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
850 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه صنعتی قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
850 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه صنعتی قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
1800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
1800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
1800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
1300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
1300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
1300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
1300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
850 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
850 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
عضویت ویژه عضو تایید شده
850 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بلوک سبک سیمانی ساخته شده با مرغوب ترین پوکه معدنی قروه قیمت های ارائه شده بدون هزینه حمل می باشد . در صورت حمل تا مقصد قیمت ها به ازای هر واحد متفاوت خواهند بود .
در حال ارسال اطلاعات...