کنتور آب

1محصول
   
امنیت خرید :
28000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  حوضچه یکپارچه کنتور پلیمری زمینی ، ازجنس پلیمرودارای درب پلیمری ویاچدنی می باشد.این امکان رافراهم آورده که هرتعدادکنتوررا می توان به شکلی منظم وبارعایت اصول نصب صحیح،درمحیطی کاملا تمیزومرتب نصب نمود.
در حال ارسال اطلاعات...