پلیمر

94محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 گرم
توضیحات مهم:  Hydroquinone هیدروکینون مرک آلمان 822333 Dihydroxybenzene C6H6O2
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 لیتری
توضیحات مهم:  Hydrochloric acid fuming 37% اسید کلریدریک مرک آلمان Hydrogen chloride solution
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 گرمی
توضیحات مهم:  115933 کارمن از کمپانی مرک آلمان با بهترین کیفیت Carmine 75470
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 گرمی
توضیحات مهم:  Patton and Reeders Reagent کالکن کربوکسیلیک اسید Calconcarboxylic acid مرک آلمانacid
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  Potassium Cell Test کاغذ صافی 9 سانت MN
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1گرمی
توضیحات مهم:  کارل فیشر مرک آلمان CombiTitrant 5 188005
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1کیلو
توضیحات مهم:  Chloral hydrate کلرور هیدرات مرک آلمان 102425 Trichloroacetaldehyde hydrate
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 کیلو
توضیحات مهم:  آمونیم کلرید مرک آلمان Ammonium chloride 101142
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 25 گرم
توضیحات مهم:  کاراژینان از کمپانی امریکایی سیگما آلدریچ carrageenan - c1013
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 کیلو
توضیحات مهم:  سدیم کربنات مرک آلمان Sodium carbonate 106398 از کمپانی مرک آلمان با بهترین کیفیت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 گرم
توضیحات مهم:  Barium carbonate 101714 کربنات باریم مرک از کمپانی معتبر مرک آلمان با بهترین کیفیت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2 گرم
توضیحات مهم:  کورکومین مرک آلمان 820354 Curcumin for synthesis از کمپانی معتبر مرک آلمان با بهترین کیفیت می باشد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 2.5 کیلوگرم
توضیحات مهم:  104760 Iodine purified by sublimation suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP ید مرک آلمان از کمپانی معتبر آلمان با بهترین کیفیت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 250گرم
توضیحات مهم:  کلرید آهن چهار آبه از کمپانی معتبر مرک آلمان با بهترین کیفیت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 25 گرم
توضیحات مهم:  115444 Coomassie® Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) for electrophoresis از کمپانی معتبر مرک آلمان با بهترین کیفیت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 لیتر
توضیحات مهم:  102431 Chloroform suitable for use as excipient EMPROVE® exp BP از کمپانی مرک آلمان معتبر و باکیفیت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1litr
توضیحات مهم:  (39% solution in water) for synthesis
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 لیتر
توضیحات مهم:  for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 250 سی سی
توضیحات مهم:  suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP,E 260
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 10 گرم
توضیحات مهم:  for synthesis آنترون مرک آلمان 801461 Anthrone ،
در حال ارسال اطلاعات...