خدمات ساخت و ساز

151محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 18 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،چسب کاشت،نصب میلگرد،اجرای میلگرد انتظار
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 16 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،کاشت میلگرد،کاشت بولت،کاشت،چسب
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 20 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،چسب،کاشت میلگرد،کاشت بولت،انتظار
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 14 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،کاشت میلگرد،کاشت بولت،خمیر کاشت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 25 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،کاشت میلگرد،کاشت آهن،چسب،اپوکسی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 22 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،چسب،کاشت بولت،کاشت میلگرد،اپوکسی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 16 با چسب آلمانی VMK 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 32 با چسب آلمانی VMK 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 22 با چسب آلمانی VMK 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 8 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،کاشت میلگرد،کاشت انتظار،خمیرکاشت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 10 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،خمیر کاشت،چسب کاشت،ریشه ستون
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 22 با چسب آلمانی VMK SF 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 20 با چسب آلمانی VMK 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 25 با چسب آلمانی VMK 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 12 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،خمیر کاشت،چسب کاشت،اضافه طبقه
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 28 با چسب آلمانی VMK 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 32 با چسب آلمانی VMK SF 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 28 با چسب آلمانی VMK SF 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 20 با چسب آلمانی VMK SF 345 از شرکتKALM
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت عدد
توضیحات مهم:  اجرای کاشت میلگرد نمره 18 با چسب آلمانی VMK SF 345 از شرکتKALM
در حال ارسال اطلاعات...