رله

670محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30211 مشخصات فنی : iTL 16A 1P 48VAC/24VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30115 مشخصات فنی : iTLI 16A 1P 24VAC/12VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 2 کنتاکت مدل A9C30212 مشخصات فنی : iTL 16A 2P 48VAC/24VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 4 کنتاکت مدل A9C30114 مشخصات فنی : iTL 16A 4P 48VAC/12VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30215 مشخصات فنی : iTLI 16A 1P 48VAC/24VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 32 امپر 1 کنتاکت مدل A9C32836 مشخصات فنی : iETL 32A 1P 230VAC/110VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 2 کنتاکت مدل A9C30112 مشخصات فنی : iiTL 16A 2P 24VAC/12VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 2 کنتاکت مدل A9C32816 مشخصات فنی : iETL 16A 2P 230VAC/110VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30111 مشخصات فنی : iTL 16A 1P 24VAC/12VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 32 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30831 مشخصات فنی : iTL 32A 1P 230VAC/110VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30015 مشخصات فنی : iTLI 16A 1P 12VAC/6VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30815 مشخصات فنی : iTLI 16A 1P 230VAC/110VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 4 کنتاکت مدل A9C30814 مشخصات فنی : iTL 16A 4P 230VAC/110VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 2 کنتاکت مدل A9C30012 مشخصات فنی : iTL 16A 2P 12VAC/6VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 2 کنتاکت مدل A9C30812 مشخصات فنی : iTL 16A 2P 230VAC/110VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30811 مشخصات فنی : iTL 16A 1P 230VAC/110VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30315 مشخصات فنی : iTLI 16A 1P 130VA/48VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30011 مشخصات فنی : iTL 16A 1P 12VAC/6VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 2 کنتاکت مدل A9C30312 مشخصات فنی : iTL 16A 2P 130VA/48VDC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  رله ضربه ای اشنایدر 16 امپر 1 کنتاکت مدل A9C30311 مشخصات فنی : iTL 16A 1P 130VA/48VDC
در حال ارسال اطلاعات...