نرم افزار حضور و غیاب تحت وب PWKARA

نرم افزار حضور و غیاب PWKARA تحت وب، نرم افزاری تحت وب جهت کنترل تردد پرسنل
حداقل سفارش : 1 عدد
نحوه تحویل : تحویل در محل, مراجعه حضوری

فروشنده : خراسان آشنا افزار

عضو تایید شده : بلی عضو تایید شده
سابقه عضویت ویژه : 5 سال عضویت ویژه
استان: خراسان رضوی
ماهیت: سایر
اطلاعات تکمیلی فروشنده
سایر محصولات فروشنده
نام تجاری : WebPwKara
سیستم عامل تحت پشتیبانی : Windows
شماره مدل : Web PWkara
نوع : برنامه نویسی
نسخه نوع : سازمانی

اطلاعات خرید نرم افزار حضور و غیاب تحت وب PWKARA

مشخصات نرم افزار WebPWkara

زبان برنامھ  نویسی : C#.Net Framework 3.5
بانک اطلاعاتی : MSSQL

خلاصھ  عملکرد سیستم
با بکارگیری این سیستم پرسنل سازمان ھا و اداراتی کھ PW-KARA خریداری نموده  اند براحتی قادر خواھند بود تا ھر نوع در خواست مجوز ، اعم از مرخصی ، ماموریت ، ورود و خروج ،اضافھ  کار ، جابجایی شیفت ھا ، و یا سایر مجوزھای مورد نیاز در سازمان را از طریق سیستم اعلام نموده  و پاسخ نھایی آن را ( تائید و یا رد درخواست ) از طریق ھمین سیستم مشاھده  نمایند .
در خواست اعلام شده  در کارتابل مدیر و یا مدیران وی قرار داده  میشود ، در صورت تائید مدیرمستقیم و یکی از مدیران ذیربط ، مجوز درخواست شده  بعنوان یک سند رسمی اداری در بانک اطلاعات سیستم ثبت و نگھداری می گردد .


مزایای سیستم

- پشتیبانی کلیھ  ضوابط قانون کار واختیاری بودن مواردی کھ طبق قانون کارگر وکارفرما می توانند توافق کنند .
- امکان اعمال آیین نامھ  ھای داخلی سازمان در ارتباط با کارکرد از طریق نوشتن برنامھ  جانبی ( اسکریپت نویسی ) .
- امکان معرفی تقویم ھای کاری متنوع .
- امکان معرفی سریع و بسیار راحت برنامھ  چرخشی و شیفت کاری و تعویض شیفت پرسنل ...
- محاسبھ کارکرد،مدت حضور،شب کاری، اضافھ  کاری، تعطیل کاری ، تعداد نھار وشام ، ایاب وذھاب ، مدت تاخیر، غیبت ساعتی و...
- محاسبھ  کارکرد پرسنل قرارداد ساعتی .
- محاسبھ مدت حضور فیزیکی ( بھ تفکیک وقت اداری و اضافھ کار ) جھت پرداخت کارانھ و افزایش تولید .
- ارائھ راھکار جھت محاسبھ کارکرد و اضافھ کاری گروھھای خاص (مدیران ، جانبازان ، نگھبانان ، ماه رمضان و...).
- نمایش واصلاح تردد ماھیانھ پرسنل و امکان صدور مجوزھای روزانھ و ساعتی با روشی بسیار مطلوب .
- امکان صدور احکام بصورت گروھی جھت : تاخیر سرویس ھا ، اضافھ کار ، مرخصی استحقاقی و...
- امکان ورود کارکرد ماھیانھ برای پرسنلی کھ بھ ھر دلیل کارت نمی زنند ونگھداری سوابق آنھا .
- امکان معرفی عنوان و ویژگی خاص در مشخصات پرسنل بر اساس نیاز سازمان وگزارش گیری از آن .
- کاردکس مرخصی استحقاقی (روزانھ ، ساعتی ) .
- ثبت خودکار مرخصی ھای ساعتی شخصی در کاردکس (بدون ورود برگھ ) .
- محاسبھ واعلام مرخصی ھای اجباری وقابل انتقال بھ سال بعد جھت جلوگیری از سوخت شدن مرخصی استحقاقی پرسنل .
- افزایش یا کاھش مرخصی در کاردکس با ذکر علت .
- محاسبھ  وافزایش اتوماتیک مرخصی بر اساس مدت کارکرد ماھیانھ  و نوع استخدام .
- پشتیبانی انواع مرخصی ھای روزانھ  و ساعتی(بیماری، استعلاجی، بدون حقوق، ورزشی، تحصیلی، ازدواج، تشویقی، جانبازی و... )
- نگھداری اطلاعات وسوابق مربوط  بھ  پرسنل قطع کار شده  .
- امکان اعلام پرسنل شاغل در یک تاریخ خاص .
- بایگانی سوابق تردد و کاردکس پرسنل وامکان نمایش آنھا در ھر لحظھ  .
- ثبت و نگھداری سوابق اصلاحات مربوط بھ ساعات تردد ومجوزھای روزانھ  پرسنل وامکان نمایش تاریخ اصلاح وکاربر اصلاح کننده
- ثبت و نگھداری سوابق کارکرد و امکان نمایش کارکردھای سابق پرسنل شامل :
   کارکرد مدت و درصد نوبت کاری ، اضافھ  کاری (پرداختی ، کل ومازاد)، شب کاری ، انواع مرخصی ھای روزانھ  و ساعتی ، انواع ماموریت ھا ، تاخیرھا ، غیبت ھای روزانھ و ساعتی ، تعداد روزھای کار در ھر شیفت و...
- سیستم حفاظتی قوی جھت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز بھ  منوھا و توابع مھم با تعریف کاربران و سطوح دسترسی مشخص.
- پارامتریک بودن سیستم جھت سازگار شدن با شرایط ویژه  ھر سازمان و کارخانھ  بھ  نحوی کھ در حین نصب سیستم  می توان کلیھ ضوابط وآیین نامھ  ھای داخلی سازمان و یا شرکت را بھ  راحتی اعمال نمود(با امکان تعریف فرمولھای محاسباتی برای حالتھای خاص ).
- تشکیل فایل با فرمت ھای DBF , TXT قابل تنظیم برای کلیھ  نرم افزارھای حقوق ودستمزد .
- معرفی گروھی تاخیر سرویس برای کلیھ  افراد متعلق بھ  یک سرویس خاص .
- امکان دسترسی مدیران و سرپرستان بھ  اطلاعات مربوط  بھ پرسنل زیر مجموعھ  خود .
- یکسال گارانتی و پشتیبانی تا پنج اپراتور بھ مدت ده  سال .

تنوع گزارشات
- گزارشات متنوع و پویا از کارکرد ، مرخصی ھا و ماموریت ھای ساعتی و روزانھ  ، تاخیر سرویس ھا ، غیبت ھا ،تاخیرھا ، اضافھ کاری ھای مجاز و نامجاز در ماه  جاری و ماه  ھای گذشتھ  .
- گزارشات آماری متنوع در ارتباط با اطلاعات پرسنلی .
- جداول آماری و نمودارھای ویژه جھت نمایش ومقایسھ  شاخص ھای مھم حضوروغیاب ھمچون اضافھ  کار ، تاخیر،غیبت ، مرخصی بدون حقوق ، بیماری و... در واحدھای مختلف و در کل شرکت .
- گزارشات کنترلی کارکرد ، اضافھ  کاری ، شب کاری و نوبت کاری در ماه  ھای گذشتھ  و ماه  جاری .
- گزارشات انتخابی چند ماھھ  از کارکرد ، مدت حضور ، اضافھ  کار ( قابل پرداخت ، مازاد ، نامجاز ) جمعھ  کاری ، تاخیر ، غیبت ساعتی ، روزھای غیبت ، انواع مرخصی ھا شامل بیماری ، استعلاجی ، بدون حقوق ، جانبازی ،تحصیلی و مجوزھای ساعتی شخصی و اداری ، تعداد شیفت صبح ، عصر و شب ، تعداد نھار ، شام و ایاب و ذھاب و...
- گزارشات متنوع در ارتباط با حضور پرسنل در ھر محدوده  زمانی خاص و یا شیفت خاص .
- گزارشات کاردکس ،انواع مرخصی ھا و ماموریت ھا ، غیبت ھای متوالی ، مجوزھای ساعتی و...
- گزارش حضوروغیاب یک ماھھ (ھر ٣٠ نفر در یک صفحھ ).
- گزارش حضوروغیاب سالیانھ  ھر فرد در یک صفحھ  .
- خروجی Excel برای اکثر گزارشات و خروجی DBF برای کلیھ  گزارشات.
- عملکرد سالیانھ  کارکرد پرسنل .
-عملکرد سالیانھ  مرخصی استحقاقی .
- گزارش کارکردھای چند ماھھ  جھت تخصیص کارانھ .

امکانات اختیاری
پشتیبانی فرمھای TimeShift و کشیک برای ھتل ھا و بیمارستان ھا جھت مدیریت ساده  تر شیفت و ترددھای نامنظم  ( درنسخھ بیمارستانی ).
- نصب یک سرویس خاص بھ  منظور ایجاد تسھیلات ویژه  جھت نمایش لحظھ  ای کارکرد بھ  پرسنل در پرتال سازمان ( نرم
افزارھای کارگزینی ، اداری یا... )
- از طریق این سرویس (KARA SERVE) کارگزینی قادر خواھد بود اطلاعات زیر را بھ صورت Online بھ  پرسنل نمایش دهد
دھد :
کارکرد بھ  روز و ساعت               انواع اضافھ  کار                 مدت تاخیر                 مرخصی و ماموریت ھای ساعتی
مدت حضور                                 تعطیل کاری                     کسرکار                     مرخصی وماموریت ھای روزانھ
شب کاری                                    تعجیل در خروج                غیبت روزانھ
تردد روزانھ  پرسنل بھ  ھمراه نوع ورود وخروج                       ترددھای اصلاح شده


فروش نرم افزار حضور و غیاب تحت وب PWKARA نام تجاری WebPwKara سیستم عامل تحت پشتیبانی Windows شماره مدل Web PWkara نوع برنامه نویسی وضعیت محصولات نسخه نوع سازمانی .

http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/983e52f7-5ce0-4080-b581-cc4a4fe7c9c7/Products/f0cfbb75-7099-4f23-a3a9-cf3665bf55d9/1/550/550/نرم-افزار-حضور-و-غیاب-تحت-وب-PWKARA.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/983e52f7-5ce0-4080-b581-cc4a4fe7c9c7/Products/f0cfbb75-7099-4f23-a3a9-cf3665bf55d9/2/550/550/نرم-افزار-حضور-و-غیاب-تحت-وب-PWKARA.jpg
عکس نرم افزار کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر
ارتباط آنی با تامین کننده محصول
جناب آقای محمود احمدیان خراسان آشنا افزار (تامین کننده محصول)
پیام
اطلاع رسانی به فروشنده

اطلاعات تماس خراسان آشنا افزار از لیست مشاغل پرتال اول

نام تجاریخراسان آشنا افزار
ماهیتسایر
نوع سهامیخصوصی
سال تاسیس1382
شماره ثبت1643
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.