جزئیات محصول
فیلتر بر اساس کشور:
معرفی محصول

کابل های کنترل

58 محصول
 • کابل شیلد مغز مس شیلد مس

  حداقل میزان سفارش : 1 بسته
  قیمت پیشنهادی : 12000 ریال ایران

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:کابل شیلد مغز مس شیلد مس کاربرد:مخابرات پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 10 * 7

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ساختمانی,ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 6 * 7

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ساختمانی,ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 4 * 7

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ساختمانی,ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 2.5 * 7

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ساختمانی,ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 1.5 * 6

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 2.5 * 6

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 1 * 7

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 0.75 * 7

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 0.5 * 7

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 1 * 6

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 0.75 * 6

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 35 * 5

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:آلومینیوم

 • کابل افشان 25 * 5

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 16 * 5

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYSNY کاربرد:ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس

 • کابل افشان 10* 5

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYMHY کاربرد:ساختمانی,ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس محل تولید:ایران

 • کابل افشان 6 * 5

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYMHY کاربرد:ساختمانی,ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس محل تولید:ایران

 • کابل افشان 4 * 5

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYMHY کاربرد:ساختمانی,ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس محل تولید:ایران

 • کابل افشان 2.5* 5

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYMHY کاربرد:ساختمانی,ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس محل تولید:ایران

 • کابل افشان 1.5* 5

  حداقل میزان سفارش : موجود
  قیمت پیشنهادی : -

  مواد عایق:پی وی سی (PVC) نام تجاری:NYMHY کاربرد:ساختمانی,ولتاژ 300/500 برای وسایل و دستگاههای برقی سیار در محلهای خشک که فشارهای مکانیکی متوسط باشد پوشش:پی وی سی (PVC) ماده رسانا:مس محل تولید:ایران


صفحه:1 2 3

[ تبلیغات در تجارت الکترونیک اول ]
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.