آزمایشگاه درس شیمی

حضور دانش آموزان مجتمع در آزمایشگاه های شیمی و انجام آزمایش
دسته بندی : سایر منابع آموزشی
حداقل سفارش : 1 قطعه
نحوه تحویل :

اطلاعات خرید آزمایشگاه درس شیمی

انجام آزمایش های مربوط به کتاب درسی و آزمایش های فراتر از کتاب درسی با توجه به سر فصل های آموزشی


فروش آزمایشگاه درس شیمی شماره مدل نام تجاری .

http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/8e924c70-791f-4d03-9a8a-24851dcfd7a2/Products/0014160c-0813-40e0-8f41-d0d84434d62d/1/550/550/آزمایشگاه-درس-شیمی.jpg
عکس سایر منابع آموزشی سایر منابع آموزشی
ارتباط آنی با تامین کننده محصول
جناب آقای محمدصادق فهیمى مجتمع غیر انتفاعی حضرت امیر (تامین کننده محصول)
پیام
اطلاع رسانی به فروشنده

اطلاعات تماس مجتمع غیر انتفاعی حضرت امیر از لیست مشاغل پرتال اول

نام تجاریمجتمع غیر انتفاعی حضرت امیر
ماهیتسایر
نوع سهامیخصوصی
سال تاسیس
شماره ثبت
تلفن 021-22258161 بیشتر
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.