9,10- دی فنیل آنتراسن مرک کد 820529

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

9,10- دی فنیل آنتراسن مرک کد 820529 CAS 1499-10-1 molar mass 330.43 g/mol Hill Formula: C₂₆H₁₈

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
145,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
300,000 - 700,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
106,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
127,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
113,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
128,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
115,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
189,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
121,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
183,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
190 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...