2-4 دی کلروفنوکسی استیک اسید محصول سیگما آلدریچ

Sigma Aldrich2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

plant cell culture tested, ≥95%, crystallineSynonym: 2,4-D

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
385,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
385,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
382,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
440,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
193,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
258,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
255,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,950,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...