2-4 دی کلروفنوکسی استیک اسید محصول سیگما آلدریچ

Sigma Aldrich2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

plant cell culture tested, ≥95%, crystallineSynonym: 2,4-D

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
178,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
335,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
177,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
225,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...