گوانیدین تیوسیانات محصول سیگما آلدریچ

Guanidine thiocyanate by Sigma Aldrich

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

for molecular biology, ≥99%Synonym: Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate Biochemicals, Biochemicals and Reagents, Chaotropic Agents, Core Bioreagents, DNA & RNA Purification,

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
378,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
325,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
2,250,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
345,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
210,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,150,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
395,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
297,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...