گلایسین سبز زیست ژن بر پایه محصول مرک آلمان

Glycine For Analysis by GBG Lab based on Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

GlycineGlycine GR for analysis. CAS 56-40-6, EC Number 200-272-2, chemical formula H₂NCH₂COOH.Synonym: Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
124,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
219,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
159,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 بسته
1,450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
2,000,000 - 2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 بسته
2,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
210,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 بسته
80,000 - 100,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...