گلایسین محصول مرک آلمان

Glycine For Analysis by Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

GlycineGlycine GR for analysis. CAS 56-40-6, EC Number 200-272-2, chemical formula H₂NCH₂COOH.Synonym: Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
192,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
570,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
275,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 بسته
1,550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
1,680,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
1,400,000 - 1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5 بسته
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
575,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
264,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 بسته
2,380,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
460,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...