کربنات سـدیم سبک و سنگین سودا اش

Light & Heavy Sodium Carbonate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

کربنات سـدیم سبک و سنگین سودا اش،کربنات سدیم سودا اش کریستالون سبک و سنگین عرضه گرید صنعتی و خوراکی محصول کیمیا پارس شایانکار


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 تن
195 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
193,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
117,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
148,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 تن
1,300,000 - 1,800,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 تن
184,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
520,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
164,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 تن
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 تن
130,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  330 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 تن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...