کبالت دو کلراید هگزا هیدرات سبز زیست ژن بر پایه محصول سیگما آلدریچ

Cobalt(II) chloride hexahydrate GBG Lab based on Sigma Aldrich c2911

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

بسته بندی توسط سبز زیست ژن به پایه محصول C2911 Sigma-AldrichCobalt(II) chloride hexahydrateplant cell culture testedSynonym: Cobaltous chloride hexahydrate

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
2,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
325,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
1,600,000 - 2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
216,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
440,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
298,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
258,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
378,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
257,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...