کاینتین هورمون گیاهی زیگما

Kinetin K0753 sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

K0753 Kinetin Kinetin is an adenine-type cytokinin phytohormone grade: plant cell culture 525-79-1

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 گرم
2,000,000 - 2,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 گرم
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
264,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
369,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
274,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
183,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 گرم
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 گرم
1,100,000 - 1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
448,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
2,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 گرم
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 گرم
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
221,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
362,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...