پولیش مگانول محصولی خمیری، صورتی رنگ و بر پایه صابون های محلول در آب.