پلیت کانت آگار 105463

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پلیت کانت آگار 105463 ، محیط کشت پلیت کانت آگار مرک-کدمحصول 105463 پانیذ آزما تجهیز پویا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
5,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
133,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
106,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
116,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
114,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
172,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
189,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
105,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  500 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
22,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...