پتاسیم بروماید 104907 مرک

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش پتاسیم بروماید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
197,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
152,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
40,000 - 45,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 گرم
133,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
127,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
193,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
80,000 - 85,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 گرم
122,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
106,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
3 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
174,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 گرم
120,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
138,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
122,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
1,020,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
190 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...