هد هولدر نوزاد (ثابت نگهداشتن سر نوزاد )

دسته بندی محصول:  خدمات درمانی

توقف تولید و فروش

هد هولدر نوزاد (ثابت نگهداشتن سر نوزاد ) هد هولدر (Head holder) این وسیله جهت ثابت نگه داشتن سر نوزاد است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
380,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
75,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
95,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
68,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
68,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
95,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
135,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...