نوار اسفنجی گرد متری در ضخامت 30

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

نوار اسفنجی گرد متری در ضخامت 30 انواع نوارهای طولی اسفنجی، لاستیکی محصولاتی باتخلخل و انعطاف بالا می باشند که در کاربردهای مختلف نظیر درزگیری، گردگیری و لرزش گیری مورد استفاده قرار می گیرند.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 متر
5,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
50,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
300,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
600,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5000 متر
200 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 متر
500 - 5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 متر
5,000 - 7,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
37,500 - 70,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 متر
5,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
90,000 - 150,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
53,000 - 76,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
4,000 - 5,300 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  10 متر
18,000 - 24,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5000 متر
260 - 4,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
25,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 متر
8,500 - 11,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
50,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
130 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
135,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
10,000 - 200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...