محیط کشت پپتون واتر مرک آلمان 107228

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت پپتون واتر مرک آلمان 107228

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...