محیط کشت پلیت کانت آگار مرک آلمان105463

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت پلیت کانت آگار مرک آلمان105463

محصولات مشابه

حداقل سفارش  330
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
159,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
184,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
100,000 - 120,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...