محیط کشت پلیت کانت آگار مرک آلمان105463

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت پلیت کانت آگار مرک آلمان105463

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
102,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
147,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
158,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
136,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
114,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
192,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
183,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
114,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
193,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
165,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
107,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
143,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
145,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
179,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
209,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
164,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...