محیط کشت پتیتو دکستروز آگار

Potato Dextrose Agar 100gr

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

محیط کشت پوتیتو دکستروز اگارPDA- Potato Dextrose Agarمحیط کشت Potato Dextrose Agar محیط کشت میکروبی است برای رشد و تکثیر قارچ ها به کارمیرود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
26,000,000 - 63,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
76,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 - 130,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
24,000,000 - 31,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 - 18,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
130,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
300,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
34,000,000 - 43,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000,000 - 2,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
120,000,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...