محیط کشت پتاسیم تلوریت مرک آلمان 105164

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت پتاسیم تلوریت مرک آلمان 105164

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  500
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
300,000 - 600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
189,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  25
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
147,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
217,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
2,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
179,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...