محیط کشت وای جی سی آگار مرک آلمان art:116000

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت وای جی سی آگار مرک آلمان art:116000

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
134,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 گرم
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
1,000,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 گرم
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...