محیط کشت نوترینت براث مرک آلمان art:105443

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت نوترینت براث مرک آلمان art:105443

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  100 گرم
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  25 گرم
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 گرم
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 گرم
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
174,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  500 گرم
1,300,000 - 1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
238,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 گرم
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
1,480,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 گرم
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
192,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...