محیط کشت ستریماید آگار مرک آلمان 105248

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت ستریماید آگار مرک آلمان 105248

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
123,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
105,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
90,000 - 96,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1
169,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
104,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
181,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
170,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
163,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
40,000 - 45,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  330
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
176,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
131,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
137,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
590,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
125,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...