محیط کشت تتراتیونات براث مرک آلمان 105285

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت تتراتیونات براث مرک آلمان 105285

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
1,000,000 - 1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آستن فن آور
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
192,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...