محیط کشت برین هارت براث مرک آلمان 110493

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش محیط کشت برین هارت براث مرک آلمان 110493

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
191,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  2
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
147,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
116,000 - 120,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...