محیط کشت بایل اسکولین کاندا هیسپان پرونادیسا

Bile Esculin Agar 100gr

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

برای شناسایی و تفکیک انتروکوک ها از دیگر گروه های استرپتوکوک محیط کشت بایل اسکولین آگار گزینه مناسبی به شمار می رود زیرا استرپتوکوک ها در حضور صفرا می توانند رشد کند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 5,300,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
130,000,000 - 320,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000,000 - 1,200,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000,000 - 2,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
130,000,000 - 600,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
45,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 - 74,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...