محیط کشت اوره آگار مرک آلمان 108492 Urea agar

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

108492 Urea agar (base) acc. to CHRISTENSEN for microbiology

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
253,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
231,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
178,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
201,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
800,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
116,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
149,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
196,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...