محیط کشت اورنج سروم آگار مرک آلمان 110673 Orange-serum agar

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

for microbiology

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
65,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
188,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
212,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
167,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
179,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...