مالون دی آلدهید بیس (دی متیل استال) مرک کد 820756

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

مالون دی آلدهید بیس دی متیل استال) مرک کد 820756 CAS 102-52-3 chemical formula (CH₃O)₂CHCH₂CH(OCH₃)₂ Molar Mass:164.2 g/mol


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
105,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
218,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
153,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
194,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
139,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
124,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
150,020 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
117,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
190,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
35,000 - 37,000 تومان
کیمیا کوثر خلیج فارس
حداقل سفارش  1 عدد
101,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...