لام میکروسکوپ یک سر رنگی 7109

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

لام میکروسکوپ یک سر رنگی 7109 ، لام میکروسکوپ ارائه شده توسط شرکت دانش افزار نفیس ایلیا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
443,360 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
440,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
105,600 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 کارتن
58,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
44,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
41,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
10,500,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
230,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
11,910 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
289,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
90,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
12,480 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
400,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
37,370 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
16,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...