قطعه ایر داکت کلروپرنی (Air Duct Chloroprene)

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه ایر داکت کلروپرنی (Air Duct Chloroprene) ایرداکت عبارت است از لوله های لاستیکی منعطف با زخامت کم سبک و مقاومت حرارتی بالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 قطعه
500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
260,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
45,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  100 قطعه
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
1,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
400,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
2,700 - 130,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5 قطعه
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  100 قطعه
3,100 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...