قطعه ایر داکت کلروپرنی (Air Duct Chloroprene)

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه ایر داکت کلروپرنی (Air Duct Chloroprene) ایرداکت عبارت است از لوله های لاستیکی منعطف با زخامت کم سبک و مقاومت حرارتی بالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 قطعه
26,000 - 55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
1,500 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
1,500 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
20,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
100,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5 قطعه
260,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
220,000 - 2,200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
12,000 - 45,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
6,000 - 16,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
25,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
17,000 - 32,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
55,000 - 550,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
25,000 - 260,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
20,000 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
10,000 - 300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
9,000 - 22,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  40 قطعه
8,000 - 12,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...