فورفورال با کد مرک 804012

Furfural for synthesis

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده شیمیایی فورفورال با کد مرک 804012 واردات جدید از کمپانی مرک آلمان که توسط شرکت مینا تجهیز آریا به فروش می رسد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
129,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
143,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
189,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
203,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
188,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
135,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
139,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
142,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
212,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
112,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
86,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
127,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
110,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
183,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
190 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...