فروش مالئیک انیدرید کد مرک:800408

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش مالئیک انیدرید و سایر مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و صنعتی از تمامی برندهای معتبر دنیا همچون مرک، سیگما آلدریچ، فلوکا، آلفا ، اکروس و


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
106,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
161,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
172,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
111,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
184,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,400,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
151,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
179,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
124,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...