ضد یخ بتن تیس

Tiss concrete Antifreeze

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

توقف تولید و فروش

ضد یخ بتن تیس شرکت سفید بام کر مانیان برای جلوگیری از یخ زدگی بتن در دماهای بسیار پایین و شرایط اب و هوایی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. سفید بام کرمانیان www.sefidbam.ir


محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 ليتر
15,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
158,000 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  25 ليتر
20,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
9,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 ليتر
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  25 ليتر
9,800 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
65,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
30,000 تومان
فناوری های نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 ليتر
40,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
60,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  24 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  60 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...