صاعقه گیر پسیو شرکت کوشیاران کار و اندیشه

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

توقف تولید و فروش

صاعقه گیرهای برقگیر شرکت کوشیاران کار و اندیشه صاعقه گیر تک شاخه و چهار شاخه Passive با جنس های مغزی مس و آبکاری نیکل کروم -مغزی تمام استیل و مغزی تمام مسی دارای پایه صاعقه گیر و گوی اتصال


محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 شاخه
50,000 - 65,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 شاخه
135,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
85,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
650,000 - 850,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 شاخه
40,000 - 55,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 شاخه
200,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
800,000 - 1,100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  2 شاخه
280,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 شاخه
105,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 شاخه
220,000 - 275,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
135,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 شاخه
35,000 - 40,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 شاخه
100,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
1,100,000 - 1,300,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 شاخه
45,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
70,000 - 115,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
150,000 - 180,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 شاخه
130,000 - 170,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 شاخه
48,000 - 58,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
25,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  30 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 شاخه
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 شاخه
69,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 شاخه
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...