شیر سوزنی ( نیدیل)

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

سایز 100 - 1600 میلی متر - سایز 10 - 40 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
5,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
80,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
3,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
120,000 - 2,800,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1
226,695 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
4,600,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
177,660 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
900,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
256,725 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
142,905 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
4,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
3,138,240 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
5,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
577,185 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...